خرید فایل( تحقیق بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: تحقیق بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

منطقه زاگرس كمی كمتر از پهنه میهن را در بردارد، در حالیكه بجز نفت كه یك كانسار مواد آلی است، تقریباً هیچ گونه اطلاعات معدنی و علمی و اقتصادی از این ناحیه عظیم در دست نیست امید است با پیگیری مطالعات كه آغازش با این گونه پروژه هاست، بتوان با ایجاد كمترین هزینه توان معدنی آنرا مورد پژوهش و ارزیابی قرار داد
در اكتشافات ژئوشیمیایی، ویژگی های ژئوشیمی

ادامه مطلب